BHP w zawodzie kierowcy

Obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia co najmniej jedną osobę jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno osoby nowo zatrudnione w zakładzie pracy jak również stali pracownicy przedsiębiorstwa mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu z bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas trwania takiego szkolenia różni się w zależności od zajmowanego stanowiska. Jakiemu więc szkoleniu BHP podlega osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego? 

Niezależnie od zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy każdy pracownik w chwili podjęcia zatrudnienia musi uczestniczyć w szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie ma prawa dopuścić do wykonywania czynności pracowniczych pracownika, który nie został uprzednio odpowiednio przeszkolony. Po zawarciu umowy pracownik podlega szkoleniu wstępnemu z bezpieczeństwa i higieny pracy, który dzieli się na szkolenie wstępne ogólne oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie wstępne ogólne 

Szkolenie wstępne ogólne zwane (instruktaż ogólny), ma za zadanie zapoznać pracownika z podstawową wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami pierwszej pomocy. Czas trwania przedmiotowego szkolenia wynosi minimum 3 godziny lekcyjne. Po zakończonym szkoleniu pracownik posiada wiedzę w jaki sposób zachować się w razie wypadku przy pracy oraz jak wykonywać w sposób bezpieczny swoje obowiązki pracownicze.

Szkolenie wstępne instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy zapewnia osobom uczestniczącym w szkoleniu zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, które występują na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. Instruktaż stanowiskowy zapoznaje pracownika również z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami, które te czynniki mogą powodować. Najistotniejszą częścią szkolenia jest zapoznanie pracownika z metodami pracy, które zminimalizują ryzyko wystąpienia urazu w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. 

Osoba zatrudniona na stanowisku kierowcy podlega powyższym szkoleniom tak samo jak każdy inny pracownik. Dopiero po zakończeniu szkolenia wstępnego składającego się z szkolenia wstępnego ogólnego i instruktażu stanowiskowego, kierowca może przystąpić do wykonywania pracy. Zawód kierowcy podlega pod stanowisko robotnicze w związku z czym, kierowcy mają obowiązek odbywania szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż co trzy lata. Częstotliwość szkoleń zależy wyłącznie od pracodawcy, który ma prawo zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP nawet co pół roku, czy rok, jednak odstępy między szkoleniami nie mogą przekraczać ww. trzech lat. Pierwsze szkolenie okresowe kierowca powinien odbyć do roku od daty uczestnictwa w szkoleniu wstępnym co nie wyklucza odbycia tego szkolenia już po 3 miesiącach od szkolenia wstępnego bhp. Szkolenie okresowe powinno zostać przeprowadzone w formie instruktażu i trwać minimum 8 godzin lekcyjnych odświeżając osobie szkolonej podstawowe informacje. 

Przykładowy program szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy osoby zatrudnionej na stanowisku kierowcy np. samochodu ciężarowego:

– Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą. Zasady bezpieczeństwa przed wykonywaniem czynności konserwacyjnych i obsługowych pojazdu (czas trwania – 1 godzina).

– Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenie oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy na stanowiska pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenie nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. Ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy. Przeciwdziałanie powstawania urazów wskutek długotrwałej, wymuszonej pozycji siedzącej. Ćwiczenia rozciągające na układ kostny i mięśniowy (czas trwania – 2 godziny).

– Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. Normy czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowcy zawodowego. Formy i objawy dyskryminacji. Zasady przeciwdziałania mobbingowi (czas trwania 2 godziny).

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Właściwe zabezpieczenie pojazdu podczas awarii w drodze. Oznakowanie miejsca postoju i używanie kamizelki ostrzegawczej (czas trwania 2 godziny).

– Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego (czas trwania – 1 godzina).

Każde przeprowadzone szkolenie powinno zostać zakończone sprawdzeniem wiedzy np. w formie testu. Dokument potwierdzający sprawdzenie zakresu wiedzy należy dołączyć do dokumentacji z przeprowadzonego szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

1 + 14 =