CZYM ZAJMUJE SIĘ UDT?

Co to jest UDT ?

UDT czyli Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Opiera się ona o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT jest kontynuacją ponad 100 letniej tradycji dotyczącej polskiego dozoru technicznego.

Co to jest dozór techniczny ?

Obowiązkowe czynności związane z dozorem technicznym realizowane są przez właściwe państwowe jednostki dozoru technicznego. Wszystkie zasady i formy w jakich dozór techniczny jest wykonywany określone zostały w UDT. Zgodnie z art. 2 u.d.t., dozorem technicznym nazywamy określone ustawą czynności zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, jest to główna definicja.
Wykonywanie dozoru technicznego przez właściwe jednostki nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę.

Jakie urządzenia podlegają pod dozór techniczny ?

Zgodnie z art. 5 u.d.t., dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji.
Dozór techniczny wbrew mylnej opinii, nie jest wykonywany tylko przez jednostkę UDT.
Jako, że są to wszystkie czynności zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, dozór ten wykonują operatorzy, konserwatorzy oraz inspektorzy UDT.
Pod dozór podlegają takie maszyny jak :

 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny
 • Dźwig budowlany
 • Podest ruchomy przejezdny
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny
 • Dźwignica linotorowa
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny
 • Żuraw samojezdny
 • Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym
 • Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy
 • Wyciąg towarowy
 • Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • Układnica magazynowa
 • Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący
 • Podest ruchomy załadowczy na pojeździe
 • Schody ruchome, chodniki ruchome
 • Dźwig osobowy
 • Żuraw przenośny
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Co należy do obowiązków UDT ?

 1. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych,
 2. wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą,
 3. wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
 4. prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,
 5. analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
 6. inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
 7. uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
 8. sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
 9. certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.

Co to jest urządzenie techniczne ?

Urządzenie techniczne to takie urządzenie, które podczas użytkowania może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia, środowiska i imenia w wyniku wydzielania energii kinetycznej i potencjalnej ( np. podczas podnoszenia ładunku, opuszczania czy transportowania  )

Co określa ustawa o dozorze technicznym ?

Działanie dozoru technicznego regulowane są ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Ponadto ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki, które są właściwe do jego wykonywania.

Jakie czynności wykonują inspektorzy UDT ?

Czynności, jakie wykonują inspektorzy określa ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r. Są to czynności dozoru technicznego takie jak :

 • przeprowadzanie badań, prób i pomiarów w określonych terminach oraz innych czynnościach potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego, prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego
 • wydawanie zaleceń technicznych
 • sprawdzenie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenie techniczne
 • sporządzanie protokołu wykonania czynności dozoru technicznego

Wymagania dla operatorów wózków widłowych

 • ukończone 18 lat
 • badania lekarskie
 • szkolenie BHP
 • uprawnienia kwalifikacyjne

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

3 + 1 =