Jak dbać o reputację w branży transportowej?

Dobra reputacja to ważna część podczas wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Możemy przyjąć, że jest jednym z wymagań do spełnienia przez przedsiębiorcę transportowego lub zarządzającego transportem. Jest potwierdzeniem np.  niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa w transporcie, płac i warunków zatrudnienia, prawa o ruchu drogowym,  odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego. Częścią dbania o dobrą reputację jest legitymowanie się nią zarówno w czasie ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak i przez cały czas jego wykonywania.

Kiedy tracimy dobrą reputację?

Przewoźnik traci dobrą reputację, gdy zostaną na niego nałożone  co najmniej dwie decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za określone naruszenia takie jak:

 1. wyroki w następujących dziedzinach:
 • prawo handlowe
 • prawo upadłościowe
 • płace i warunki zatrudnienia w zawodzie
 • prawo o ruchu drogowym
 • odpowiedzialność zawodowa
 • handel ludźmi, narkotykami, katastrofa w ruchu komunikacyjnym…
 1. naruszenie przepisów UE w zakresie:
 • czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym
 • kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
 • badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu
 • dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób
 • bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych
 • instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów
 • praw jazdy
 • dostępu do zawodu
 • transportu zwierząt

Gdzie znajdziemy wytyczne na temat dobrej reputacji?

Informacje na ten temat zawarte są w artykule 7D konwencji CMR oraz:

– Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2016/403

– Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 1071/2009

– KREPT – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorstw Transportowych

Kontrole?

Jasne jest to, że naszą dobrą reputację bardzo łatwo jest utracić.  Głównym wyznacznikiem dla służb kontrolujących, że powinni sprawdzić działania przewoźnika są tak zwane poważne i bardzo poważne naruszenia. Wskazaniem do kontroli są 3 poważne naruszenia w ciągu roku lub 1 bardzo poważne naruszenie.

Jeśli podczas kontroli, znajdą się nieprawidłowości wtedy przewoźnik traci dobrą reputację, a tym samym licencję przewozową w wyniku przestępstwa z zakresu:

 • katastrofy komunikacyjnej
 • spowodowania niebezpieczeństwa 
 • prowadzenia w stanie nietrzeźwym
 • niezatrzymania się do kontroli
 • przewożenia narkotyków, środków odurzających
 • przestępstw administracyjnych

Inne okoliczności oceny dobrej reputacji

Są także inne wytyczne brane pod uwagę przy ocenie dobrej reputacji. W przypadku naruszeń innych niż popełnienie przestępstwa, przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ weźmie pod uwagę w szczególności:

 • czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
 • czy będzie istniała możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
 • interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
 • opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

To tylko niektóre z okoliczności, zatem organ kontrolujący, może wziąć pod uwagę również inne sytuacje. 

Czego unikamy?

Aby utrzymać dobrą reputację warto unikać kilku spraw : 

 • uzależnienia wynagrodzenia kierowcy od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy
 • braku badań technicznych
 • oszustw na tachografach
 • nie poddawania się kontroli
 • zatrudnienia kierowcy bez uprawnień i badań lekarskich
 • mandatów kierowców
 • utraty ważności świadectwa kierowcy
 • wypisu z licencji
 • braku homologacji tachografów

Więcej informacji znajdziecie na ten temat w treści ustawy o transporcie drogowym.

Jak odzyskać dobrą reputację?

Warto pamiętać o tym, że utrata dobrej reputacji nie jest bezterminowa. Możliwe jest jej odzyskanie przez zastosowanie środków rehabilitacyjnych. Ustawa o transporcie drogowym (art. 7e) odwołując się do art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienia następujące środki rehabilitacyjne:

 • zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;
 • zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;
 • uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

2 + 10 =