KLASA 7 – materiały promieniotwórcze

Materiał promieniotwórczy – jest to materiał zawierający izotopy promieniotwórcze. Te substancje zdecydowanie charakteryzują się wysokim ryzykiem. W związku z czym, przy transporcie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Przewóz takich substancji przez kierowców zawodowych, jest możliwy po ukończeniu kursu specjalistycznego w tym zakresie – wyłączeniem jest przypadek, gdy liczba sztuk przesyłki materiałów promieniotwórczych nie przekracza 10, suma wskaźników transportowych nie przekracza 3.

PROMIENIOWANIE

Promieniowanie jest to proces wysyłania i przenoszenia danej energii.  Przede wszystkim wyróżniamy: promieniowanie jonizujące – czyli takie, które niesie ze sobą dużą energię. Dzieli się ono na promieniowanie korpuskularne oraz promieniowanie elektromagnetyczne. 

Zdecydowanie możemy uznać, że promieniowanie ma duży udział w codziennym życiu człowieka, mianowicie pojawia się już w medycynie, konserwacji żywności, a także w energetyce. Jeśli dana jednostka w danym czasie, znajduje się w obszarze narażonym na promieniowanie, mówimy wtedy o napromieniowaniu. Szczególnie możemy tu wyróżnić, wszystkim znane badanie rentgenowskie. 

Radioaktywność to zdolność jąder atomowych do rozpadu i przemian. Na skutek czego powstają cząstki: alfa, beta oraz promieniowanie gamma. Miarą jest BEKEREL.

PRZEWÓZ

Pojęcie transport nie oznacza jedynie przewożenia, możemy tu zaliczyć wszystkie czynności mające na celu przygotowanie do transportowania. Materiały promieniotwórcze należy przewozić w sposób bezpieczny, wpływ na to ma także załadunek jak i rozładunek. Trzeba także uwzględnić wszystkie negatywne skutki przewozu, aby jak tylko to możliwe móc im zapobiegać. Przedsiębiorca jak i kierowca powinni sobie zdawać sprawę z zagrożeń związanych z promieniowaniem. Przewóz materiałów promieniotwórczych przede wszystkim wymaga zezwolenia. Warunki danego przewozu powinny być także zgodne z Programem Ochrony przed Promieniowaniem. W celu zapewnienia zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami ADR powinno opracowywać się specjalne programy oparte na międzynarodowych i krajowych normach akceptowanych przez dane władze. 

Zezwolenie na działalność z materiałami promieniotwórczymi wydawane jest przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub osobę przez niego do tego upoważnioną. Aby zachować wszystkie czynniki bezpiecznego transportu, każda sztuka przesyłki powinna być uzupełniona na zewnętrznej części opakowania w odpowiednie dane m.in.: nadawcę i odbiorcę, numer rozpoznawczy materiału, nazwę przewozową, dopuszczalną masę brutto, numer seryjny opakowania, typ przesyłki, kod opakowania.

Towary niebezpieczne klasy 7,  są przewożone pod następującymi grupami:

 1. Wyłączone sztuki przesyłki
 2. Materiał o niskiej aktywności właściwej
 3. Przedmioty skażone powierzchniowo
 4. Sztuki przesyłki typu A
 5. Sztuki przesyłki typu B (U)
 6. Sztuki przesyłki typu B (M)
 7. Sztuki przesyłki typu C
 8. Warunki specjalne
 9. Sześciofluorek uranu

BEZPIECZNE WYKONYWANIE TRANSPORTU MATERIAŁÓW KLASY 7:

– odpowiednia znajomość przepisów i obowiązujących norm, 

– umiejętności praktyczne kierowcy do wykonywanej pracy,

– brak przeciwskazań zdrowotnych,

-prowadzenie pracy zgodnie z regulaminem przedsiębiorstwa,

– korzystanie z sprzętu ochronnego,

-posiadanie odzieży ochronnej,

– ewidencja towarów promieniotwórczych w specjalnie wyznaczonych do tego magazynach, 

– niespodziewanie wydarzenia, które przekraczają dopuszczalne stężenia powinny być niezwłocznie zgłaszane i likwidowanie zgodnie z przepisami,

– kontrolowanie stanu pojazdu. 

ZAGROŻENIA 

 1. Nieszczelność – może ona spowodować wydostanie się danej zawartości promieniotwórczej. Uszkodzoną sztukę przesyłki, powinno się natychmiast umieścić w wydzielonym do tego pomieszczeniu, gdzie należy ją niezwłocznie zabezpieczyć przed dostępem innych osób do materiału. Następnie należy powiadomić nadawcę i odpowiednią władzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 2. Wypadek komunikacyjny – wypadek to najczęstsza przyczyna zagrożenia, może do niego dojść przez zły stan dróg, złe warunki atmosferyczne lub brak przestrzegania przepisów przez kierowców. Opakowania danych materiałów powinny być szczelne, alby zapewnić bezpieczeństwo substancji nawet przy kolizji. Natomiast kierowca powinien bazować na swojej wiedzy, a także postępować według regulaminu i instrukcji.

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

6 + 5 =