KONTROLE PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przewóz materiałów niebezpiecznych jest popularny wśród kierowców zawodowych, dowodem na to jest wzrastająca ilość kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania takiego przewozu. Przy transporcie materiałów ADR niewątpliwie należy pamiętać że mogą one stwarzać zagrożenie dla ludzi i otaczającego nas środowiska. W związku z czym należy posiadać wiedzę o przewożonych substancjach a także o stanie naszego pojazdu. Co jeśli przewóz odbywa się nieprawidłowo, kto może nas zatrzymać do kontroli? Poniżej wskażemy najistotniejsze fakty odnośnie kontroli i sankcji przy przewozie materiałów niebezpiecznych. 

KONTROLĘ MOGĄ PRZEPROWADZIĆ:

 • Funkcjonariusze Policji,
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • Funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej,
 • Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego (dodatkowo mogą przeprowadzić kontrolę w miejscu działalności gospodarczej),
 • Żołnierze Żandarmerii Wojskowej,
 • pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego,

CO JEST PRZEDE WSZYSTKIM SPRAWDZANE PODCZAS KONTROLI? 

 • czy przewóz jest wykonywany zgodnie z wymaganiami ADR, RID lub ADN,
 • czy przewóz jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi ustawami i normami prawnymi,
 • stan techniczny wszelkich opakowań, urządzeń transportowych i innych związanych z przewozem materiału niebezpiecznego,
 • stan techniczny pojazdu,
 • oznakowania i wyposażenie pojazdu,
 • czy osoby wykonujące przewóz zostały przeszkolone w odpowiednim zakresie i czy posiadają zaświadczenie ADR,
 • czy został wyznaczony doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • dokumentacja wymagana przy przewozie,

LISTA KONTROLNA

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że pojazd stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, porządkowi ruchu, narusza wymagania ochrony środowiska lub nie posiada ważnych badań technicznych, funkcjonariusz może zatrzyma dowód rejestracyjny danego pojazdu.

Kontrola wykonywana przez ITD, Policję, czy Straż Graniczną musi zostać udokumentowana poprzez listę kontrolną. Całość uzupełnienia takiej listy można wykonać maksymalnie do ukończenia danej kontroli. Taki dokument czytelnie podpisuje osoba upoważniona, czyli osoba przeprowadzająca kontrolę, identyfikując się także podaniem jednostki która przeprowadziła kontrolę. Do takiej listy wprowadza się kategoryzację wykrytej nieprawidłowości wraz z podaniem postępowania i z ryzykiem:

KATEGORIA 1 – są to naruszenia przepisów umowy ADR, które stwarzają DUŻE zagrożenie dla ludzi a także dla środowiska. Naruszenia w tej kategorii wymagają natychmiastowego podjęcia środków zaradczych – w konsekwencji jest to zakaz jazdy.

KATEGORIA 2 – naruszenia przepisów umowy ADR, które stwarzają UMIARKOWANE zagrożenie dla ludzi a także dla środowiska, ta kategoria wymaga podjęcia środków zaradczych nie później niż do momentu zakończenia przewozu – naprawa aktualnego stanu.

KATEGORIA 3 – to naruszenia przepisów umowy ADR, które stwarzają MAŁE zagrożenie dla ludzi a także dla środowiska, nie wymagają one podjęcia środków zaradczych w czasie trwania przewozu.

SANKCJE

Niestety przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się także z sankcjami. Uczestnik danego przewozu, który w jakiś sposób naruszył swoje obowiązki lub warunki wynikające z obowiązujących przepisów, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200zł do 10 000zł. Kary mogą zostać nie nałożone, w przypadku gdy okoliczności wskazują na to że uczestnik danego przewozu nie miał wpływu na dane naruszenie lub nastąpiło ono wskutek działań innych osób, a także innych okoliczności.

PRZYKŁADOWE KARY

 1. Dopuszczenie do przewozu danym środkiem transportu, który przewozi towary niebezpieczne osoby niebędącej członkiem tej załogi – 500 zł
 2. Niesporządzenie dokumentu przewozowego – 1000 zł
 3. Dopuszczenie do przewozu osoby bez zaświadczenia ADR – 2000 zł
 4. Nieuzyskanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – 6000 zł
 5. Uwolnienie towaru niebezpiecznego z opakowania, jednostki transportowej, cysterny lub kontenera – 6000 zł
 6. Zapakowanie towaru niebezpiecznego niezgodnie z instrukcją dot. pakowania – 2000 zł
 7. Przewóz towarów niebezpiecznych nieoznakowanym pojazdem – 2000zł
 8. Brak wymaganego wyposażenia ochronnego lub awaryjnego określonego w przepisach ADR lub innych instrukcjach – 200 zł za każdy brakujący element
 9. Nadanie towaru błędnie sklasyfikowanego – 6000 zł

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

4 + 11 =