MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE 

 KLASY 2 –  GAZY

 

Aby transport materiałów niebezpiecznych ADR klasy 2 przebiegał prawidłowo należy przede wszystkim przestrzegać aktualnych zasad umieszczonych w instrukcjach, kodeksach czy ustawach dotyczących danej tematyki w zakresie przewozu gazów.  Znajomość przepisów jest konieczna, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji zagrażających człowiekowi jak i środowisku. Jednym z większych zagrożeń związanym z załadunkiem, rozładunkiem i transportowaniem towaru jest emisja danej substancji. Innymi zagrożeniami dominującymi są także wybuch oraz pożar. Towary niebezpieczne w zakresie klasy 2 obejmują: gazy czyste, mieszaniny gazów, mieszaniny jednego lub więcej gazów z jednym lub wieloma innymi materiałami. Co powinien wiedzieć kierowca wykonujący przewóz materiałów klasy 2? Przede wszystkim do jego obowiązków należy znajomość właściwości gazów, związane z nimi zagrożenia oraz procedury postępowania w razie wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych. Niewątpliwie należy także sprawdzić kartę charakterystyki przewożonej substancji, aby w świadomy i bezpieczny sposób postępować w czasie przewozu i pracy z towarem. 

Za gazy uznaje się substancje, które spełniają warunki takie jak:

 • W temperaturze wynoszącej 50 °C maja prężność par większą niż 300 kPa. 
 • Są całkowicie w stanie gazowym w temperaturze wynoszącej 20 °C pod ciśnieniem normalnym 101,3 kPa.

W klasie 2 materiałów niebezpiecznych wyróżniono następujące podklasy:

 • Podklasa 2.1  oznacza gazy palne,
 • Podklasa 2.2 oznacza gazy niepalne nietrujące,
 • Podklasa 2.3 oznacza gazy trujące.

PODZIAŁ GAZÓW:

 1. Gaz sprężony – jest to gaz zapakowany pod ciśnieniem w celu wykonywania przewozu pozostaje w stanie gazowym do temperatury wynoszącej – 50 °C, obejmuje także gazy charakteryzujące się temperaturą krytyczną niższą lub równą
  -50°C. Przykładowo jest to wodór sprężony.
 2. Gaz skroplony – jest zapakowany pod ciśnieniem w celu wykonywania przewozu znajduje się częściowo w stanie ciekłym w temperaturach wynoszących powyżej – 50°C.
 3. Gaz schłodzony skroplony – gaz, który zapakowany w celu wykonywania przewozu znajduje się częściowo w stanie ciekłym ze względu na swoja niska temperaturę, przykładowo jest to hel schłodzony skroplony.
 4. Gaz rozpuszczony – jest to gaz, który zapakowany pod ciśnieniem w celu wykonywania przewozu jest rozpuszczony w ciepłym rozpuszczalniku.
 5. Aerozole i naczynia małe zawierające gaz – aerozol jest wyposażony w urządzenie opróżniające, umożliwiające wyrzut danej substancji.
 6. Inne przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem – przykładowo można do nich zaliczyć urządzenia chłodnicze.
 7. Gazy niesprężone podlegające są wymaganiom szczególnym 
 8. Chemikalia pod ciśnieniem: są to ciecze, pasty, proszki, pod ciśnieniem propelentu, który odpowiada definicji w zakresie gazu sprężonego lub skroplonego, a także ich mieszanin.
 9. Gaz zaadsorbowany – gaz, który podczas pakowania w celu wykonywania przewozu został zaadsorbowany w porowatym materiale stałym, przy czym jego ciśnienie wewnętrzne w naczyniu w temperaturze wynoszącej 20°C jest mniejsze niż 101,3 kPa, a w temperaturze wynoszącej 50 °C 300 kPa.

KODY KLASYFIKACYJNE MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

Kod cyfrowy:

 1. Gaz sprężony,
 2. Gaz skroplony,
 3. Gaz skroplony schłodzony,
 4. Gaz rozpuszczony,
 5. Pojemniki aerozolowe i naczynia małe zawierające gaz,
 6. Inne przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem, 
 7. Gazy niesprężone podlegające wymaganiom szczególnym (próbki gazu),
 8. Chemikalia pod ciśnieniem,
 9. Gaz adsorbowany.

Kod literowy :

A – duszące

O – utleniające

F – palne

T – trujące

TF – trujące, palne

TC – trujące, żrące

TO – trujące, utleniające

TFC – trujące, palne, żrące

TOC – trujące, utleniające, żrące

C – żrące

FC – palne, żrące

CO – żrące, utleniające

Sprawdź nasze szkolenia ADR

W DANWOJ oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów ADR w bardzo przystępnych cenach.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

2 + 9 =