Nowe rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii

Dnia 30 maja 2019 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii, w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
2) sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
3) rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
4) okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
5) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
6) wzór wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego;
7) wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej oraz z części praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych. Część praktyczną egzaminu, przeprowadza się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, przy uwzględnieniu stopnia zagrożenia związanego z obsługą lub konserwacją urządzenia technicznego. Tematyka egzaminacyjna podawana jest do publicznej wiadomości przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej. Komisja kwalifikacyjna informuje osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu bezpośrednio po egzaminie. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Zaświadczenie kwalifikacyjne obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu ponowne przystąpienie przez osobę zainteresowaną do egzaminu jest możliwe po złożeniu nowego wniosku, o który można się ubiegać w naszej firmie. W przypadku gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej organ właściwej jednostki dozoru technicznego, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
– zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie
– zwrotowi.

W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje w zakresie, w jakim osoba zainteresowana wykazała spełnienie warunku. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Nowy podział maszyn

 

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe:

a) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
b) Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

2. Podesty ruchome:

a) Podesty ruchome stacjonarne
b) Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
c) Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
d) Podesty ruchome przejezdne
e) Podesty na pojazdach kolejowych

3. Żurawie:

a) Żurawie stacjonarne
b) Żurawie przewoźne i przenośne (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
c) Żurawie samojezdne (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)
d) Żurawie szynowe e) Żurawie wieżowe i szybko montujące (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybko montujących oraz szynowych)
e) Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych g) Żurawie pokładowe h) Żurawie pływające Na dokładny podział wszystkich urządzeń UDT, poświęcimy osobny obszerny post.

Skontaktu się z nami

Pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie i odpowiemy na wszystkie pytania.

ul.Staszica 39, 64-600 Oborniki

+48 61 63 93 706 lub +48 721 260 636

kom: +48 663 164 338

biuro@danwoj.pl

Administratorem danych osobowych jest :
P.H.U.  DANWOJ Wojciech Koralewski ul. Staszica 39, 64-600 Oborniki

Oświadczamy, iż dane Państwa firmy będą przetwarzane zgodnie z zawartą umową współpracy i tylko w określonym w tej umowie celu oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe są przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., w celu wykonania umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających 
z umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie podlegają profilowaniu i udostępnianiu podmiotom trzecim.

Napisz do nas

RODO:

11 + 6 =