26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

a) wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

b) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

c) przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe