32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

a) aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

b aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

c) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

d) pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego