1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

a) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora

b) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

c) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu

d) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę