2.  Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

a) wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

b) przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB

c) zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne